Dokončené vodohospodářské projekty v roce 2022

Kolegové z divize vodohospodářských staveb měli s koncem roku 2022 napilno. V tomto období se podařilo bez vad a nedodělků předat  objednatelům celkem 6 zakázek v regionu východní Čechy a severní Morava. Jednalo se o následující stavby:

Zakázka „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Podbřezí“  byla zahájena v březnu 2021. Dílo spočívalo ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace, nové čistírny odpadních vod pro 400EO s kompletním vystrojením technologií a datového přenosu, zhotovení čerpacích stanic s přípojkami nízkého napětí a vodovodu, dále realizaci výtlaků, přeložky vodovodu a veřejných částí kanalizačních přípojek na gravitačních stokách. V rámci celé stavby bylo provedeno 2 352 bm splaškové kanalizace, odlehčovacích stok a výtlaků. Součástí výstavby bylo zřízení odboček veřejných částí kanalizačních přípojek v délce 450 bm, tlakových přípojek v celkové délce 126 bm a přeložek vodovodního potrubí v délce 493 bm.

Další dokončenou vodohospodářskou stavbou byl  „Skupinový vodovod Kopidlnsko“. Předmětem díla bylo provedení přívodního a zásobního vodovodu s výstavbou nového vodojemu Čakan o objemu 300 m³, který byl vybaven ostrovní solární elektrárnou, jež vyrábí elektřinu pouze pro místní spotřebu vodojemu. Jako zdroj energie slouží malá fotovoltaická elektrárna v ostrovním režimu.

Ve Rtyni v Podkrkonoší byla zrekonstruována stávající kanalizace a přeložka vodovodu včetně přípojek veřejných částí. Bylo opraveno celkem 967 m² místních komunikací a 34 m² chodníků.  Jednalo se o druhou etapu rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Sadová ve Rtyni v Podkrkonoší.

Stavba „Obec Horní Kalná – dostavba obecního vodovodu“ obnášela realizaci vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních přípojek, výstavbu nového vodojemu a rekonstrukci čerpací stanice a vrtu. Stávající vodovodní síť v obci Horní Kalná byla rozšířena o 6 160 m nových vodovodních řadů a 101 kusů vodovodních přípojek v celkové délce 367 m. Dále byla provedena výstavba nového betonového vodojemu o kubatuře 2×50 m³. Celý vodojem byl obložen přírodním kamenem. Na stávajícím vrtu bylo provedeno nové zhlaví a oplocení. V rámci stavby bylo opraveno 995,19 m2 asfaltových komunikací.

„Trutnov – oprava VDJ Horní Staré Město“  –  zakázka, u které byla předmětem díla rekonstrukce stávajícího vodojemu v Trutnově – Horním Starém Městě. Podmínkou realizace bylo provedení veškerých provizorních opatření nutných pro zachování plynulé dodávky pitné vody a její jakosti. Po celou dobu provádění díla musela být vždy jedna z akumulačních komor vodojemu v provozuschopném stavu. Vodojem byl opraven v rozsahu vnitřní technologické části, vnitřní i vnější stavební části a zemních náspů pro akumulační komory. Modernizace již dosloužilé technologické části zahrnovala výměnu trubních rozvodů a tvarovek včetně uložení. V rámci opravy došlo k výměně starého litinového a ocelového potrubí a armatur za nové nerezové. Došlo také k modernizaci měřících zařízení a ovládacích systémů vodojemu.

S koncem roku byla dokončena také zakázka „Kanalizace Podlesí – I. etapa“. Během období jednoho roku výstavby byla zrealizována  splašková kanalizace v celkové délce 4 782 m včetně čtyř čerpacích stanic a bylo zrekonstruováno 16 752 m² dotčených komunikací.

I na rok 2023 je pro oblast výroby zajištěno obchodním oddělením, specializujícím se na vodohospodářské stavby, dostatek dalších zajímavých projektů.