V dubnu zahájíme výstavbu kanalizace v obci Rudník

Výstavbu kanalizace v obci Rudník bude realizovat „Společnost BAK a GEOSAN – Rudník“, kde jsme jejím vedoucím společníkem. Stavba je rozdělen na dvě etapy, ucelené celky, které se budou stavět současně. Jedna etapa se týká lokality Amultovice – Rudník, druhá Rudník – místní část Terezín. V prvém případě jde o výstavbu kanalizace o délce 3 532 bm, kdy odkanalizování Amultovic navazuje na systém kanalizační sítě města Hostinné v údolí potoka Čistá. Kanalizace je navržena jako oddílná – splašková s dvojím přečerpáváním odpadních vod v trase hlavní stoky. Ve druhém případě kanalizace plynule navazuje na první etapu a řeší odvedení splaškových vod z části Terezín, neboť obec Rudník nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Účelem stavby je nahradit lokální stávající nedostatečné čištění splaškových vod napojením na čistírnu odpadních vod v Hostinném se dvěma čerpacími stanicemi.