SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

V centru Hradce Králové byla dokončena přestavba Gayerových kasáren na moderní zázemí krajského muzea. Historická budova  s dožilou střechou, opadanou klasicistní fasádou a netěsnícími okny dostala zpět podobu z konce 19. století. Barva omítky, zdobené reliéfy i římsy kopírují původní odstín. Byly obnoveny veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků profilovaných ve zdivu i v omítce (bosované nároží, orámování oken s trojúhelníkovými fonty, zdobené reliéfy i římsy kopírují členitou fasádu), aby se přiblížily původní podobě objektu. Historická budova je propojena proskleným krčkem a skleněnou střechou s nově postavenou dvoupatrovou přístavbou, ve které jsou badatelny odborných oddělení muzea. Dominantou přístavby jsou předstupující sloupy z probarveného betonu vytvářející kryté podloubí tvořené proskleným lehkým obvodovým pláštěm a nosnou konstrukcí. Uvnitř skleněné přístavby mohou návštěvníci vidět pozůstatky hradební zdi bývalé královéhradecké barokní pevnosti, respektive její základy, tzv. bastionu a kavalíru z 18. století.

Modernizaci SMARTmuzea v Hradci Králové jsme zahájili ve sdružení se společností GEOSAN GROUP a.s. v září 2019. Po nepřetržitém jednoměsíčním zkušebním provozu bylo dílo v pátek 18.6.2021 úspěšně předáno bez vad a nedodělků objednateli – Královéhradeckému kraji.