Zahajujeme práce na dalších projektech VHS

V těchto dnech začínáme s realizací na třech vodohospodářských projektech.

Prvním projektem je zakázka pro malou podhorskou obec Svébohov, nacházející se v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Předmětem díla je výstavba kanalizačních stok a společné čistírny odpadních vod, které zajistí odkanalizovaní a kvalitní čištění vod obcí Svébohov a městské části Zábřeh – Václavov. Plánované dokončení projektu je v květnu 2021.

Dalšími projekty jsou „Skupinový vodovod Hořicko“ a „Skupinový vodovod Kopidlnsko“ pro Vodohospodářskou a obchodní společnost, a.s. V prvním případě se jedná o výstavbu přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka ze stávající úpravny vody v obci Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště Na Bahnech u obce Třebovětice a výstavbu přivaděče pitné vody z obce Boháňka do stávajícího vodojemu v obci Doubrava, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v obci Chloumek u Hořic. Tímto řešením dojde k posílení stávajícího prameniště pro skupinový vodovod Boháňka a k náhradě stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. V druhém případě se jedná o stavbu inženýrské sítě – zásobního vodovodu Staňkova Lhota – Rakov, Blatín s výstavbou nového zásobního vodojemu. Skupinový vodovod bude sloužit k zásobování napojených lokalit pitnou vodou, nový vodojem jako zásobárna vody pro obce v případě výpadku jiných vodojemů. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom obě zakázky na Jičínsku dokončit a předat v září 2022.