co jsme realizovali

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Podbřezí

Investor: Obec Podbřezí
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 03/2021 - 09/2022

Charakteristika projektu

Jedná se o projekt, který slouží k odvádění odpadních vod od jednotlivých producentů a zneškodňování odpadních vod na vybudované ČOV v obci Podbřezí. Splaškové vody jsou svedeny na čistírnu devíti stokami. Na kanalizaci byly vybudovány tři čerpací šachty. Splaškové vody jsou z jednotlivých nemovitostí odváděny gravitačně do navržených stok. Na stokách jsou osazeny revizní prefabrikované betonové šachty. Součástí prací je uložení veřejných částí kanalizačních přípojek v celkové délce 430 m. Napojení kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí je provedeno na odbočku nebo do dna revizní šachty.  Celková délka navržené gravitační splaškové kanalizace je 2 406 m. Z toho gravitační potrubí má délku 2 121 m, délka výtlačného potrubí je 285m.

Podbřezí je malebná aktivní obec, která se stala Vesnicí roku Královéhradeckého kraje 2006.

Galerie projektu

Další projekty