co jsme realizovali

Pilníkov – kanalizace a ČOV

Investor: Město Pilníkov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 10/2018 - 08/2020

Charakteristika projektu

Uvedená zakázka se realizovala ve sdružení s PDV Stavby s.r.o., kde jsme působili v roli vedoucího společníka. Vzhledem ke skutečnosti, že v Pilníkově chyběl centrální kanalizační systém na splaškové vody, řešil projekt tuto situaci výstavbou nové čističky odpadních vod a soustavou gravitačních stok o délce 6.935 bm, včetně 6 čerpacích stanic s výtlačným potrubím zaústěným opět do gravitačních stok. Výstavbou došlo k četným křížením vodních toků. Pro výstavbu byly využity především přilehlé místní asfaltové a štěrkové komunikace, silnice III. třídy, ale i krajnice silnice I. třídy. Výstavba zahrnovala přeložky vodovodů a dešťové kanalizace v celkové délce 1.179 bm.

Galerie projektu