co jsme realizovali

Výstavba kanalizace v obci Rudník

Investor: Obec Rudník
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 06/2018 - 01/2020

Charakteristika projektu

Stavba byla rozdělen na dvě etapy, ucelené celky, které se realizovali současně. Jedna etapa se týkala lokality Arnultovice – Rudník – místní část Terezín. V tomto případě šlo o výstavbu kanalizace o délce 3 532,5 bm, kdy odkanalizování Arnultovic navazuje na systém kanalizační sítě města Hostinné v údolí potoka Čistá. Kanalizace je navržena jako oddílná – splašková s dvojím přečerpáváním odpadních vod v trase hlavní stoky. Ve druhém případě kanalizace plynule navazuje na první etapu a řeší odvedení splaškových vod z části obce Terezín, neboť obec Rudník nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Účelem stavby bylo nahradit stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na ČOV Hostinné se dvěma čerpacími stanicemi. Délka stok  je 5 783,29 bm.

Projekt byl realizovanýe ve sdružení „Společnost BAK a GEOSAN – Rudník“, kde jsme byli vedoucím společníkem.

Galerie projektu