co jsme realizovali

Výstavba kanalizace v obci Rudník

Investor: Obec Rudník
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 06/2018 - 01/2020

Charakteristika projektu

Stavba je rozdělen na dvě etapy, ucelené celky, které se budou realizovat současně. Jedna etapa se týká lokality Arnultovice – Rudník – místní část Terezín. V tomto případě jde o výstavbu kanalizace o délce 3 532,5 bm, kdy odkanalizování Arnultovic navazuje na systém kanalizační sítě města Hostinné v údolí potoka Čistá. Kanalizace je navržena jako oddílná – splašková s dvojím přečerpáváním odpadních vod v trase hlavní stoky. Ve druhém případě kanalizace plynule navazuje na první etapu a řeší odvedení splaškových vod z části obce Terezín, neboť obec Rudník nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Účelem stavby je nahradit stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na ČOV Hostinné se dvěma čerpacími stanicemi. Délka stok  je 5 783,29 bm. Celé dílo bude dokončeno do 31.1.2020.

Projekt realizujeme ve sdružení „Společnost BAK a GEOSAN – Rudník“, kde jsme vedoucím společníkem.

Galerie projektu