co jsme realizovali

Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov

Investor: Severočeská vodárenská společnosti a.s.
Lokalita: Ústecký kraj
Realizace: 09/2020 - 08/2022

Charakteristika projektu

Kompletní dílo bylo realizováno ve společnosti „Společnost VBH – Kokonín“, jejíž členy jsou Vodo-stavební s.r.o., BAK stavební společnost, a.s., HST Hydrosystémy s.r.o.
Předmětem stavební akce 1 bylo odstranění stávajících kanalizačních výustí z vodoteče Mohelka a jejich přepojení na nově navrhovaný páteřní kanalizační sběrač v Rychnovské ulici. Tento páteřní kanalizační sběrač byl ukončen novou odlehčovací komorou vybudovanou v prostoru před areálem místní firmy v dolní části obce. Odpadní vody jsou dále vedeny za odlehčovací komorou odváděny novým kanalizačním sběračem do kanalizační sítě a následně na ČOV Rychnov. Škrtící trať z odlehčovací komory je součástí sběrače do Rychnova. Stávající kanalizační stoky jsou přepojeny do nového páteřního kanalizačního sběrače v Rychnovské ulici. Do tohoto sběrače jsou rovněž novými splaškovými kanalizačními přípojkami napojeny všechny objekty podél ul. Rychnovská a stávající kanalizace v ul. Rychnovská slouží pouze jako dešťová. V lokalitě kolem ulice Jasanová je vybudován nový oddílný kanalizační systém dešťové a splaškové kanalizace, důvodem byl špatný stav stávajících kanalizací a značné množství balastních a povrchový vod (zaústěných do stávajících kanalizací), které nelze přepojit na novou ČOV. Na křižovatce ulic Rychnovská a Maršovická je nový sběrač napojen na splaškovou kanalizaci oddílného systému vybudovaného v rámci stavby kruhové křižovatky. Některé stávající kanalizace na druhém břehu vodoteče Mohelka jsou do nové kanalizace přepojeny pomocí čerpacích stanice a kanalizačních výtlaků.
Předmětem stavební akce 2 bylo převedení OV na ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou, tedy výstavba nové kanalizační stoky v úseku mezi křižovatkou „Rychnov/Pulečný/Kokonín“ a prostorem autobusové zastávky v dolní části obce Kokonín před zdejší firmou, kde je do navrhované stoky zaústěna kanalizace z obce Kokonín.
Předmětem stavební akce 3 bylo rozšíření ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou, tj. gravitační převedení odpadních vod z Kokonína do kanalizačního systému Rychnova u Jablonce nad Nisou, zkapacitnění ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou spočívající v dostavbě dvou linek biologického stupně včetně lapáku písku, v doplnění čerpadla do vstupní ČS, doplnění dmychadla do dmychárny, rozšíření trubních a kabelových rozvodů.

Galerie projektu