co jsme realizovali

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Investor: Město Mirotice
Lokalita: Jihočeský kraj
Realizace: 04/2019 - 03/2022

Charakteristika projektu

Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a rekonstrukce části stávajících vodovodních řadů, které jsou navrženy v intravilánu Města Mirotice. Návrh kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na pokud možno gravitační odkanalizování zájmového území. Navrženo je odkanalizování oddílnou, převážně gravitační splaškovou kanalizací z celé místní části Mirotic. Z důvodu nevhodných terénních a sklonových poměrů budou odpadní vody přiváděny na šest čerpacích stanic, které budou odpadní vody přečerpávat do výše ležících úseků gravitační kanalizace. ČOV je navržena jako dvoulinková aktivační, umístěná ve zděném objektu. Rekonstrukce vodovodních řadů se týká stávajících, provozně technicky nevyhovujících potrubí. Jedná se především o řady tvořené litinovým potrubím, které byly do provozu uvedeny v polovině 20. století.

Galerie projektu