co jsme realizovali

Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2021 - 12/2023

Charakteristika projektu

Nově navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v blízkosti dolní stanice vleku Smrk. Odpadní vody budou  svedeny na centrální ČOV v Peci pod Sněžkou. Od přípojného místa je kanalizace navržena souběžně s lesem i v těsné blízkosti potrubí tlakové vody pro zasněžování sjezdovek, dále v těsné blízkosti zemních náspů tvořících úrovně jednotlivých stávajících objektů. Dané řešení umožní zajistit jejich gravitační napojení přípojkami v minimální možné délce. Zásobování pitnou vodou zahrnuje výstavbu nových vodovodních řadů, čerpací stanice a podzemního vodojemu o objemu 150 m3. Celkem je navrženo 8 vodovodních řadů. Nově navrhovaný vodojem je situován v jihovýchodním rohu, pro výstavbu je půdorysné vymezen prostor 16,0 x 10,0 m. Jako podzemní vodojem budou využity laminátové trubky s využitelností dle zatížení s jednoduchou armaturní komorou rovněž z laminátu. VDJ bude mít užitný objem 150 m3.  Ve vymezeném prostoru dojde ke kácení dřevin nezbytné nutných pro provedení stavby. Vodojem je umístěn v prostoru stávající trasy vodovodu v místě, kde rovněž nahradí funkci stávající přerušovací nádrže.

Galerie projektu